Alternativ energikilder

Hvorfor må en finne alternativ til Fossile brensler.

Dette kapittelet tar for seg fossile brenslers plass i energiforsyningen, først og fremst kull, olje og naturgass. De fossile brenslene omtales både i globalt, regionalt, og nasjonalt perspektiv. Innledningsvis gis det en kort oversikt over forbruket av fossil energi i verden og i Norge. I neste avsnitt beskrives ressursgrunnlaget. Deretter følger en omtale av ulike energianvendelser av fossile brensler; direkte bruk til oppvarming, kraftproduksjon og kombinert produksjon av kraft og varme.


Gasskraft gis nærmere omtale av hensyn til dette alternativets sentrale plass i den aktuelle norske energidebatten. Ulike miljøkonsekvenser ved kraftproduksjon basert på fossile brensler og ulike (tekniske) metoder for å motvirke disse konsekvensene, blir også behandlet. Til slutt gis en omtale av avgifter på fossile brensler.


Fossile brensler har en svært dominerende posisjon i verdens energiforsyning. Regnet som andeler av totalt primærforbruk av kommersiell energi i verden, dekker de til sammen ca 80 - 90 prosent.
Totalt energiforbruk i verden og Europa:

Det totale energiforbruket i verden i 1996 var 8380 Mt (millioner tonn oljeekvivalenter). Da er forbruk av biobrensler, som på verdensbasis utgjør om lag 10 prosent, utelatt. Oljens andel av verdens energiforbruk (utenom biobrensler) er ca 40 prosent, mens kull og naturgass står for om lag en fjerdedel av det totale forbruket hver. Kjernekraftens andel er ca 7,5 prosent, mens vannkraften utgjør ca 2,5 prosent av det totale energiforbruket.

Energiforbruket i Europa følger i grove trekk det samme mønsteret som verdens totale energiforbruk. Den viktigste forskjellen er at kjernekraften, med en andel på ca 13 prosent, har en større utbredelse i Europa. Motsvarende er kullets andel ca 20 prosent lavere i Europa enn i verden totalt.

Hva forbruket er nasjonalt og internasjonalt per i dag, kjenner jeg ikke til?

Ressursgrunnlaget.

Fossile energikilder er fellesnavnet for alle stoffer med biologisk opprinnelse som finnes i jordskorpen, og som kan utnyttes til energiformål. Til de fossile energikildene hører først og fremst forekomstene av kull, råolje og naturgass. Med til gruppen hører også oljeskifer, oljesand og orimulsjon.


De fossile energikildene er å betrakte som langtidslagret solenergi, det vil si resultatet av fotosyntesen for svært lenge siden. De har sin opprinnelse i biomasse; dyr og vekster, som gjennom millioner av år har gjennomgått omdannings- og lagringsprosesser i jordskorpen.


Fossile brensler inneholder kjemisk energi i atskillig mer konsentrert form enn den biomassen de er dannet av. Det skyldes at fossile brensler er oppstått i prosesser som karakteriseres av høyt trykk og høy temperatur. Selv om disse prosessene fortsatt pågår, regnes ikke de fossile energikildene som fornybare energiressurser eller lagerressurser. Bakgrunnen er at dannelseshastigheten for de fossile energiråvarer er så uendelig liten i forhold til det tempoet de utvinnes og forbrukes.


En total kartlegging av de fossile energikildene lar seg ikke gjennomføre med noen grad av pålitelighet. De undersøkelsene som er gjort, er av skiftende teknisk kvalitet, og kan gis ulike tolkninger. En vanlig måte å kvantifisere ressursgrunnlaget på, er å gi anslag for hvor mye av de påviste energiressursene som kan utvinnes med kjent teknikk og til de energiprisene som gjelder. Disse kvantaene omtales gjerne som påviste utvinnbare energireserver, og representerer bare en del av de totale utvinnbare reservene. En oversikt over verdens påviste utvinnbare reserver, årlig produksjon og avledet gjenværende levetid.Da Fossil energiresurser skaper skadelig klimaoppvarming i atmosfæren, må alle i verdenssamfunnet derfor arbeide på "høygir" for å finne de beste fornybar energikilder snarest mulig.


Linker til: